Muvatta > Kader Kitabı

islam1. Kader Hakkında Konuşmanın Yasaklanması


2. Kadercilerle İlgili Hadisler

46 KADER KİTABI


1. Kader Hakkında Konuşmanın Yasaklanması1. Ebû Hüreyre'den (r.a.) Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: «Adem ile Musa münazara etti de Adem, Musa'ya üstün geldi. Musa Adem'e:


«— Sen insanları azdıran ve cennetten çıkaran Adem misin?» dedi. Adem de ona:


«— Sen Allah'ın her şeyin ilmini kendisine verdiği ve risaletiy-le insanlar üzerine seçtiği Musa mısın?» dedi. Musa:


— Evet.» deyince, Adem:


«— Ben yaratılmadan önce bana takdir edilen şey dolayısıyla mı beni ayıplıyorsun?» dedi.[1]
2. Cühen kabilesinden Yesar oğlu Müslim rivayet eder: Ömer b. Hattab (r.a.)'a: «Rabbim, Adem oğullarının sulbünden so-yunu çıkarmış onlara; Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demiş ve buna kendilerini şahit tutmuştu. Onlar da: Evet: (Rabbimizsin) buna şehadet ettik demişlerdi.(İşte bu itiraf ettirme) kıyamet günü «Bizim bundan haberimiz yoktu» dememeniz içindi».[2] âyetin manası sorulunca:


«—Resûlullah (s.a.v J'i işittim. Ona bu ayetin manası sorulduğunda şöyle buyurdu, dedi: «Şüphesiz ki Allah Teâlâ Adem'i yarattı. Sonra kudret eliyle sırtını sıvazlayıp ondan zürriyetini çıkardı ve «bunları cennet için yarattım, cennetliklerin amelini işleyecekler» dedi. Sonra Adem'in sırtına yine dokunup ondan bir nesil daha çıkardı ve «bunları cehennem için yarattım. Cehennem ehlinin amelini işleyecekler» buyurdu. Bunun üzerine bir adam:


«— Ya Resûlullah! O zaman amelin ne yararı var?» deyince Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:


«— Şüphesiz ki Allah, kulu cennetlik yaratınca ölünceye kadar ona cennet ehlinin amelini işletir. Bu sebeple onu cennete sokar. Bir kul da cehennem için yaratılınca, ona Ölünceye kadar cehennem ehlinin amelini işletir. Bu sebeple onu cehenneme sokar.»[3]
3. îmanı Malik'e şu rivayet edildi: Resûlullah (t,.a.v.): «Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı bağlandığınız sürece, asla doğru yoldan sapmayacaksınız. Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.» buyurmuştur.
4. Tavus el-Yemani'den: «Resûlullah (s.a.v.)'in ashabından bir takım insanlara yetişdim. Onlar, her şey kader iledir.» diyorlardı.


Abdullah b. Ömer (r.a.)'m da şöyle dediğini işittim: «Resûlullah (s.a.v.) dedi ki: «Her şey kader iledir. Hatta acizlik ile zekâ bile.»[4]
5. Amr b. Dinar'dan: Abdullah b. Zübeyr (r.a.)'ın hutbesinde şöyle dediğini işittim: «Hidayete erdiren ve dalâlete düşüren A1-. lah'tır.»


6. îmam Malik'in amcası tbn Malik oğlu Ebi Süheyl'den: Ömer b. Abdulaziz ile gidiyordum. Bana


«— Şu kaderiyye grubu hakkındaki görüşün nedir?» deyince:


«— Görüşüm, onları tevbeye davet etmendir. Tevbe ederlerse (ne alâ) etmezlerse onları kılıçtan geçirirsin» dedim. Ömer b. Abdulaziz:


«— Benim görüşüm de budur» dedi.


îmam Malik der ki: Benim görüşüm de böyledir.2. Kadercilerle İlgili Hadisler7. Ebu Hüreyre (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.):. «Bir kadın, kendisi evlenmek için kızkardeşinin boşanmasını istemesin. Çünkü kendisi için takdir edilen ne ise o olur.» buyurdu.[5]
8. Ka*b oğlu Muhammed el-Kurazî anlattı: Muaviye b. Ebî Süf-yan minberden şöyle hitabetti:


«— Ey insanlar! Allah'ın verdiğine hiç bir şey engel olamaz. Allah'ın vermediğini de hiç kimse veremez. Güçlü kimseye, Allah'ın gücü karşısında hiç kimsenin gücü fayda vermez. Allah, hakkında hayır dilediği kimseyi dinde derin anlayışlı kılar.» sonra Muaviye: «Ben bu kelimeleri bu minber üzerinde Resûlullah (s.a.v.)'den işittim» dedi.
9. imam Malik'e rivayet edildiğine göre şöyle denildi: «Her şeyi gerektiği şekilde yaratan, hiç bir şey, takdir edip tayin ettiği vakti geçmeyen Allah'a hamdolsun. Bana Allah yeter. Allah, dua edeni işitir. Allah'dan başka dua edilecek bir makam yoktur.»
10. îmam Malik'e şöyle denildiği rivayet edildi: Hiç bir kimse rızkını tamamlamadan ölmez. O halde rızkınızı helal yoldan arayınız.[6]--------------------------------------------------------------------------------


[1] Müslim, kader,46/2,no:14.


[2] A'raf, 172.


[3] Ebu Davud, Sünnet, 39/16; Tirmizî, Tefsir, 44/7, no:2.


[4] Müslim, Kader, 46/40, no:l8.


[5] Buharî, Kader, 82/4.


[6] Cabir'den manaca merfu olarak gelmiştir: îbn Mace/Ticarat, 12/2.


www.islamda.org