Muvatta > AKİKA KİTABI

 

islam1. Akika1 Kurbanıyıa İlgili Rivayetler

2. Akikada Yapılan İşler26 AKİKA KİTABI


1. Akika1 Kurbanıyıa İlgili Rivayetler


1. Resûlullah (s.a.v.a akikanın ne olduğu soruldu: «Bu ukuk'u sevmem» buyui !u. Sanki bu ismi beğenmemiş gibiydi. Daha sonra da şöyle buyurdu:

«— Çocuğu olan isterse onun adına kurban kessin!» [1]2. Cafer b. Muhammed babasından naklediyor: Resûlullah (s.a.v)'in kızı Fatıma, Hasanla Hüseyin'in, Zeynep ve Ümmü Gül-süm'ün saçlarım tartarak onların ağırlığınca gümüş tasadduk et-3. Muhammed b. Ali b. Hüseyin'den: Resûlullah (s.a.v.)'in kızı Fatıma, Hasanla Hüseyin'in saçlarını tarttı, onların ağırlığınca gümüşü tasadduk etti.[2]2. Akikada Yapılan İşler


4. Nafî'den: Abdullah b. Ömer, aile fertlerinden her isteyene akika etinden verirdi. O kız ve erkek hepsi için ayrı ayrı birer koyun keserdi.[3]5. Muhammed b. İbrahim b. Haris et-Teymi'den: Babamdan bir serçe bile olsa akika kesilmesinin müstehap olduğunu duymuştum.6. imam Malik'ten: Duyduğuma göre Ali b. Ebî Talib'in oğulları Hasan ile Hüseyin'e akika kurbanı kesilmişti.7. Hişam b. Urve'de: Babam Urve b. Zübeyr, akîka olarak kız ve erkek çocukİar için ayrı ayrı birer koyun keserdi.[4]

îmam Malik'ten: Akika konusunda biz Medineliler arasındaki ittifak şöyledir:

Çocuğuna akika kurbanı kesecek kimse kız ve erkek için ayrı ayrı birer koyun keser. Akika vacip değil, müstehaptır. İnsanlar öteden beri ya-pagelmiştir. Akika yapılan hayvan da hedy ve kurban gibi olduğundan bu hayvanın da zayıf, kör, sakat ve hasta olmaması gerekir. Etinden satılmaz, derisi de satılmaz, kemikleri kırılır.[5]Etinden sahibi yiyebilir, ondan tasadduk da edebilir. Ancak hayvanın kanından çocuğa bir şey sürülmez.

(6) Ebu Davud, Edâhî, 16/21; Nesaî, Akika, 40/4.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] tbn Abdilber derki: "Bu hadisin manasını bilmiyorum. Resûlullah'tan sadece bu yolla rivayet edilmiştir."

Amr b. Şuayb - babası- dedesi yoluyla da nakledilir:

Ebu Davud, Edâhî, 16/21; Nesaî, Akîka, 40/1.

[2] Şeybanî,661

[3] Şeybanî, 662.

[4] Şeybanî, 660.

[5] Cahiliye devrinde akika kurbanlarının kemikleri etlerinden tamamen ayrılır, bu kemikler asla kırılmazdı, islâm bunun yersiz olduğunu belirtmek için bu kemiklerin de kmlabileceğini bildirmiştir.

islam