KİTÂBU'S-SULH SULH BÖLÜMÜ


Bâb: Zulüm Üzere Sulh Olmak Reddedilmiştir


262- Âdem bize anlatarak dedi ki: Ebû Zi'b bize ez-Zührfden, o Ubeydullah b. Abdillah'tan, o Ebû Hüreyre'den (ra) ve Zeyd b. Hâlid el-Cühenî'den (ra) şunu nakletti:
Bir bedevi gelerek Allah Resûlü'ne (sav) şöyle dedi: Ey Allah Resulü! Aramızda Allah'ın Kitabı'yla hüküm ver.
Bunun üzerine hasmı kalktı ve "Doğru söylüyor, aramızda Allah'ın Kitabı'na göre hüküm ver" dedikten sonra ekledi: Oğlum, bu kimsenin yanında işçiydi. Onun hammıyla zina etti. "Oğluna recm cezasının uygulanması gerekir" dediler. Ben de oğlumun suçuna karşılık yüz koyun
bir de cariye fidye vermeyi teklif ettim. Sonra ilim ehline sordum. "Oğluna yüz değnek ve bir yıl uzaklaştırma cezası gerekir" dediler.
Allah Resulü (sav) buyurdu ki: Aranızda Allah'ın Kitabi'na göre hüküm vereceğim. Cariye ve koyun fidyesi sana iade edilecek. Oğluna yüz değnek vurulup bir yıl uzaklaştırma cezası verilecek. Sana gelince ey Üneys, o kadına git, eğer (suçunu) itiraf ederse (recmet). Allah Resû-lü'nün (sav) emri üzerine kadın recmedildi. 62

Şerh

Cariye ve koyun fidyesi sana iade edilecek" ifadesinde sulhun gayri meşru olması sebebiyle sulha konu şeylerin geri verilmesi gerektiği beyan edilmektedir.

Hüküm

Sulh, bir anlaşmazlığı gidermek üzere iki kişi veya taraf arasında yapılan anlaşmadır.
Anlaşmazlıkların sulh yoluyla giderilmesi menduptur. Hakim, tarafları sulha zorlayamazsa da buna teşvik eder. Fakat taraflardan birisinin haklı olduğu ortaya çıkarsa, hakimin hükmü uygulaması gerekir.
Sulh Kur'ân, Sünnet ve icmâ delillerine dayanır. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Eğer bir kadm kocasının uzaklaşmasından veya yüz çevirmesinden endişe ederse, o kadınla erkeğin aralarım sulh yoluyla bulmalarında bir sakınca yoktur. Sulh daha hayırlıdır. İnsanın özünde kıskançlık duygusu vardır. Eğer iyi geçinir ve kötülükten sakınırsanız bu daha hayırlıdır." (Nisa, 128)
Allah Resulü (sav) de şöyle buyurmuştur: "Müslümanlar arasında haramı helal, helali haram kılmayan sulh akdi caizdir." (Tirmizi, Ahkâm, 17; Ebû Dâvud, Akzrye, 12)
Burada sulh olunan husus gayri meşru kabul edildiği için sulh amacıyla verilen cariye ve koyunların iade edilmesi emredilmiştir. Şu hâlde gayri meşru bir hüküm üzerinde sulh akdi düzenleneniz.

Ders

Sulh, insanlar arasındaki sorunların mümkünse mahkemelere arzedilmeden hakemler nezâretinde çözülmesini esas alan bir uygulamadır. Günümüzde Tahkim olarak bilinen sulh kurumları da bu amaçla çalışır ve tarafların aralarındaki sorunu mahkemeye götürmeden çözmelerini amaçlar. İslam hukuku görüldüğü gibi bu konuda da bir çok hukuk sisteminin önüne geçmiş durumdadır.

islam