KİTÂBU'L-VEKÂLE VEKALETLER BÖLÜMÜ


Bâb: Kadının Nikâh Konusunda Devlet Başkanını Vekil Tayin Etmesi


246- Abdullah b. Yusuf bize anlatarak dedi ki: Mâlik bize Ebû Hâzim'den, o Sehl b. Sa'd'dan (ra) şunu nakletti:
Bir kadın Allah Resûlü'ne (sav) gelerek şöyle dedi: Ey Allah Resû-Iü! Kendimi size hibe ettim.
Orada buiunan bir adam "Ey Allah Resulü! Onu benimle evlendir" dedi.
Allah Resulü (sav) buyurdu ki: Bildiğin Kur'an (mehir olmak üzere) onu seninle nikahladım.[1]

Şerh

Ey Allah Resulü! Kendimi size hibe ettim, dedi" ifadesinde sahabî kadın, kendisiyle ilgili bütün kararı Allah Resûlü'ne (sav) devretmektedir ki bu, devlet başkanı olması sıfatıyla Allah
Resûlü'nün vekil tayin edilmesidir.
Orada bulunan bir adam "Ey Allah Resulü! Onu benimle evlendir" dedi" ifadesinde bâb başlığına uygun olarak kadının vekili durumundaki Allah Resûlü'nden (sav) kadının nikahı talep edilmektedir. Bu bit tür dünürcülüktür.

Hüküm

Vekili ve velisi olmayan kimsenin vekili devlet ve onun imam, kadı, vali vb. temsilcileridir. Bunlar, kendilerini vekil tayin eden erkek, kadın ve çocuklar adına karar alabilir, onların hukukunu koruyabilirler.

Ders

Burada kadın sahabî, muhtemelen kimsesizliğinden dolayı Allah Resûlü'nden kendisine sahip çıkmasını istemektedir. Onunla evlenmek isteyen erkek sahabî de onunla evlenme isteğini veli sıfatıyla Allah Resûlü'ne (sav)
iletmektedir.
Allah Resulü (sav) sanki kendi kızını everiyormuş gibi sahabî ile pazarlık etmiş, mehir olmaksızın nikahlamayacağını beyan etmiştir. En nihayetinde ise, ezberindeki sûrelere karşılık onunla evlendirmeyi kabul etmiştir.

 

Bâb: Had Cezalarında Vekâlet


247-Ebu'l-Velîd  bize  anlatarak  dedi  ki:   el-Leys,  İbni  Şihâb'dan,   o Ubeydullah b. Abdillah'tan, o Zeyd b. Hâiid e Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:
Allah Resulü (sav) buyurdu ki: Ey Uneys, bunun kadınına git. Eğer (suçunu) itiraf ederse onu recmet.[2]

Şerh

Ey Üneys, bunun kadınına git, eğer (suçunu) itiraf ederse onu recmet" ifadesinde adı geçen Üneys, Üneys el-Eslernfdir.

Hüküm

İslam hukukuna göre devlet başkanı, had cezalarının iniâzı konusunda başkalarını vekil tayin edebilir. Vekilin yetkisi, kendisine çizilen sınırlarla belirlenir. Vekil yetkisini kullanırken bu sınırlan aşamaz.


[1] Buhâri, vekâlet/2144, fezâilu'l-Kur'ân/4641-4642, nikâh/4697, 4727, 4731, 4737, 4740, 4745, 4752-4753, libâs/5422, tevhîd/6867; Müslim, nikâh/2554; Tirmizî, nikâh/1032; Nesâî, nikâh/3238, 3306; Ebû Dâvud, nikâh/1806; İbn Mâce, nikâh/1879; İbn Hanbel, bakî musnedi'l-Ensâr/21733, 21783; Mâlik, nikâh/968; Dârimî, nikâh/2104.
[2] Buhârî, vekâlet/2147, şahâdet/2455, sulh/2498, şurût/2523, eymân/6143, hudûd/6326, 6329-6330, 6332, 6337, 6353, 6656, 6717-6718, 6736; Müslim, hudûd/3210; Tirmizî, hudûd/1353; Nesâî, âdâbu'l-kuzât/5315-5316; Ebû Dâvud, hudûd/3855; İbn Mâce, hudûd/2539; İbn Hanbel, musnedu'ş-Şâmiyyîn/16423; Mâlik, hudûd/1293- Dârimî' hudûd/2214.

islam