KÎTÂBU'L-AHKÂM HÜKÜMLER BÖLÜMÜ

 

Bâb: Kadı Öfkeliyken Hüküm Veya Fetva Verir Mi?


482- Muhammed b. Ebî Yakub el-Kirmânî bize anlatarak dedi ki: Hassan b. İbrahim bize YÛnus'tan, o Muhammed'den (ez-Zührî), o Sâlım'den, o Abdullah b. Ömer'den (ra) şunu nakletti:
Abdullah, hanımını hayızh iken boşamıştı. Ömer (ra) durumu Allah Resûlü'ne (sav) arzetti. Allah Resulü (sav) ona kızarak şöyle buyurdu: Onu geri alsın ve temizleninceye kadar nikahında tutsun. Sonra hayız görüp yine temizlensin. Eğer hâlâ boşamak istiyorsa, öyle boşasın.[1]

Şerh

Bu hadis-i şerif daha önce muhtelif bölümlerde geçmiş ve şerhedilmişti. Burada tekrar zikredilme sebebi, Allah Resûlü'nün (sav) Abdullah'ın davranışına sinirlenerek yapması gerekenleri babasına bildirmesinden dolayıdır. Burada Allah Resulü (sav) kadı ve hâkim konumundadır.

Bâb: Devlet Başkanı Davaya Bakması İçin Başkasını Gönderebilir Mi?


483- Âdem bize anlatarak dedi ki: Ebû Zi'b bize ez-Zührî'den, o Ubeydullah b. Abdillah'tan, o Ebû Hüreyre'den (ra) ve Zeyd b. Hâlid el-Cühenî'den (ra) şunu nakletti:
Bir bedevi gelerek Allah Resûlü'ne (sav) şöyle dedi: Ey Allah Resü-lü! Aramızda Allah'ın Kitabı'yla hüküm ver.
Bunun üzerine hasmı kalktı ve "Doğru söylüyor, aramızda Allah'ın Kitabı'na göre hüküm ver1' dedi. Bedevi devam etti: Oğlum, bu adamın yanında işçiydi. Onun hanımıyla zina etti. Bana, "Oğluna recm cezasının uygulanması gerekir" dediler. Ben de oğlumun suçuna karşılık yüz koyun bir de cariye fidye verdim. Sonra ilim ehline sordum. "Oğluna yüz değnek ve bir yıl uzaklaştırma cezası gerekir" dediler.
Allah Resulü (sav) buyurdu ki: Aranızda Allah'ın Kitabı'na göre hüküm vereceğim. Cariye ve koyun fidyesi sana iade edilecek. Oğluna yüz değnek vurulup bir yıl uzaklaştırma cezası verilecek. Sana gelince ey Üneys, o kadına git, onu recmet. Üneys kadına gitti ve ona recm cezasını uyguladı.[2]

Şerh

Bu hadis-i şerif daha önce geçmiş ve bu konu başlığıyla ilgili olarak da şerhedilmişti. Ayrıntılı bilgi için bkz. 247 no.lu hadis.

 

Bâb: Hasımların Ve Şüphelilerin Yurttan/Haneden Çıkarılması


484- İsmail bize anlatarak dedi ki: Mâlik Ebi'z-Zinâd'dan, o el-A'rac'dan o Ebû Hüreyre'den (ra) şöyle dediğini nakletti:
Allah Resulü (sav) buyurdular ki: Canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki odun toplamalarını emredeyim, böylece odun yığılsın, sonra da namaz kılmalarını emredeyim, namaz için ezan okunsun, sonra da bir kimseye emredeyim cemaate imam olsun, sonra (geriye çekilip namaza gelmeyen) adamlara giderek, evlerini kundaklayayım diye niyetlendim.
Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki onlardan birisi eğer yağlı bir kemik ya da güzelinden iki koyun budu bulacağını bilse yatsı (namazına) gelirdi.[3]

Şerh

Allah Resûlü'nün (sav) namaza gelmeyenlerin evlerini yakmaya niyetlenmesi, onları evlerinden çıkarmak için olup cemaat ile namazın fazileti bölümünde geçmiştir. Bu durumda günah ve masiyet ehlinin evlerinden çıkarılması daha evlâ olmaktadır. Aynı şekilde düşmanlık ve şüpheli hâlleri görülen hasımların çıkarılmaları da caiz görülebilecektir.


[1] Bkz. 330 no.Iu hadis-i şerif
[2] Bkz. 262 no.lu hadis-i şerif
[3] Bkz. 70 no.lu hadis-i şerif.

islam