Kitabu Ahbâru'l-Âhâd Haber-i Vâhidler Bölümü


Bâb: Haber-İ Vâhid İle Rivayetin Caiz Oluşu


488- Züheyr b. Harb bize anlatarak dedi ki: Yakup b. İbrahim bize kısandan, o Salih'ten, o İbni Şihâb'dan, o Ubeydullah b. Abdillah'tan, : l:i Hüreyre (ra) ve Zeyd b. Hâlid'den (ra) şunu nakletti:

İki adam Allah Resûlü'nün (sav) huzurunda davalaştilar.[1]ŞerhDaha önce de geçen ve şerhedilen bu hadis-i şerifte Allah Resulü -; her iki tarafin da verdiği bilgilerden hareketle karara varmış, bir arW.ı haber-i vâhid ile hüküm tesis etmiştir.

Hadis-i şerif hakkında daha fazla bilgi için bkz. 262 no.lu hadis.

Haber-i vâhid hakkında daha ayrıntı bilgi için Tematik Hadis Usuîc ks-mında yer alan Haber-i Vâhid bölümüne bakılabilir.Bâb: Haber-İ Vâhid İle Rivayetin Caiz Oluşu


489- Ebu'l-Yemân bize anlatarak dedi ki: Şuayb bize ez-Zührî'den, o Ubeydullah b. Abdilîah b. Utbe b. Mesûd'dan, o Ebû Hüreyre'den fra) şunu nakletti:

Biz Allah Resulü (sav) ile mecliste otururken çöl halkından bir adam kalkarak "Ey Allah Resulü! Benim için Allah'ın Kitabı'na göre hüküm ver" dedi. Davalısı kalktı ve: "Doğru söyledi, onun için Allah'ın Kita-bı'yla hüküm ver. Benim de konuşmama müsaade et." Allah Resulü (sav) "Söyle" dedi. Adam anlattı: "Oğlum, bu adamın yanında işçi idi. (Asîf, ücretle çalışan demektir.) Derken bunun hanımı ile zina etti. Bana, oğluma recm cezası uygulanması gerektiğini söylediler. Ben de oğlumun suçuna karşılık yüz koyun ile bir de cariye fidye verdim. Arkasınclan ilim ehline bu suçun hükmünü sordum. Onlar da "Oğluma yüz değnek ve bir yıl sürgün cezası " gerektiğini söylediler.

Allah Resulü (sav) şöyle buyurdu: Canın» elimde tutan Allah'a andolsun ki. Aranızda Allah'ın Kitabı'yla hüküm veriyorum. Carîye ve koyun fidyesine gelince onlan geri verin. Oğluna yüz değnek ile bir yıl sürgün cezası uygulanacak. Sen ey Üneys! Bu adamın hanımına git, eğer itiraf ederse recm cezasını uygula.

Üneys kadının yanına gitti ve suçunu itiraf etmesi üzerine onu recmetti.[2]ŞerhBu hadis, üstte geçen hadis ile aynı konu ve hükme sahip olup 262 no ile geçen hadis-i şerifin altında şerhedilmiştir.

Sonuç olarak çıkan hükme göre belli şartlarda haber-i vâhid ile amel etmek caiz görülmüştür.

Muhaddisler, bu ve benzeri rivayetlerden hareket ederek haber-i vahidi rivayet etmeyi caiz görmüşlerdir.[1] Bkz. 262 no.lu hadis-i şerif.

[2] Bkz. 262 no.lu hadis-i şerif.islam
www.islamda.org