Kitap ve Sünnete Sarılma Bölümü

KİTÂBU'L-İ'TİSÂM Bİ'L-KÎTÂBİ VE'S-SÜNNET


Bâb: Allah Resûlü'nün (Sav) Sünnetine Sarılmak


490- Müsedded bize anlatarak dedi ki: Süfyân bize ez-Zührî'den, o Ubeydullah'tan, o Ebû Hüreyre (ra) ve Zeyd b. Hâlid'den (ra) şunu nakletti:

Allah Resûlü'nün (sav) meclisinde oturuyorduk... Buyurdu ki: Aranızda Allah'ın Kitâbı'na göre hüküm vereceğim.[1]ŞerhDaha önce muhtelif bölümlerde geçen ve şerhedilen bu hadis-i şerifin burada zikredilme sebebi, Allah Resûlü'nün (sav) Kitâbullah'a göre hükmedeceğini beyan etmesidir,

Kitab ve Sünnete sarılmanın gerekliliği konusunda bir çok ayet-i kerime ve hadis-i şerif mevcuttur. Bunlardan "Allah'a ve Resûl'e itaat edin" (Nisa, 59) ayeti ile "Size iki şey bırakıyorum; onlara sarıldıkça sapmazsınız: Allah'ın Kitabı ve Sünnetim" (Müslim, Fezâilu's-sahabe, 37) hadisi ilk anda akla gelen naslardır.Bâb: Allah Resûlü'nün (Sav) Sünnetine Sarılmak


491- Abdullah b. Mesleme bize Mâlik'ten, o İshâk b. Abdullah b. Ebî Talha'dan, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:

Allah Resulü (sav) -Medine halkına dua ederek- şöyle dedi: AHahım! Onların ölçeklerine bereket ver, sâ'lerine ve müdlerine bereket ver![2]ŞerhBu hadis-i şerif de daha önce muhtelif bölümlerde geçmiş ve şerhedilmiştir.(Bkz. 271 no.lu hadis) Medine halkı için dua etmesi, onların da sünnetinin mümessilerri olduğunu beyan içindir. Gerçekten de İslamî ilimlerde Medine ekolü ile Küfe ekolünden bahsedilebilir. İmam Mâlik'in başını çektiği Medine Ekolünün ayırt edici özelliği Allah Resulü'nün sünnetine ve O'nun uygulamalarına bağlılıklarıdır.


Bâb: Allah Resûlü'nün (Sav) Zikredip Teşvik Ettiği Hususlar


492- İsmail bize anlatarak dedi ki: Mâlik bana el-Muttalib'in azatlısı Amr'dan, o Enes b. Mâlik'ten (ra) şunu nakletti:

Uhud dağı kendisine göründüğünde Allah Resulü (sav) şöyle dedi: Bu öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz onu severiz. Allahım! İbrahim Mekke'yi harem kıldı. Ben de bu şehrin iki yakası arasını harem kihyorum.[3]ŞerhDaha önce geçen fe şerhi yapılan bu hadis-i şerifte Allah Resulü (sav) Medine hareminin sınırlarını çizmekte ve buranın da Mekke Haremi gibi saygı görmesini istemekte, ümmetine bunu tavsiye etmektedir.

Medine hareminin sınırları ve buranın Mekke hareminden farkları konusu daha Önce etraflıca ele alınmıştır.(Bkz. 291 no.lu hadis-i şerif)


Bâb: Allah Resûlü'nün (Sav) Zikredip Teşvik Ettiği Hususlar


493- Muhammed b. Beşşâr bize anlatarak dedi ki: Abdüla'lâ bize Hişâm b. Hassân'dan, o Hişâm b. Urve'den, o babası vasıtasıyla Âişe'den (r.anhâ) şunu nakletti:

Şu kazan, ben ve Allah Resulü (sav) için konur, onda birlikte (yıkanmaya) başlardık.[4]ŞerhAbdüla'Iâ" b. Abdüla'iâ es-Sâmî el-Basrî'dir. Temizlik bölümünde hadise yer verilmiş ve şerhi yapılmıştı. Burada zikredilme sebebi ise, eşlerin birlikte yıkanmalarının teşvik edilmesinden dolayıdır.[1] Bkz. 262 no.lu hadis-i şerif.

[2] Bkz. 271 no.lu hadis-i şerif.

[3] Bkz. 291 no.lu hadis-İ şerif.

[4] Buhârî, vudû/240, gusl/242, 253-255, 264, hayz286-287, 290-291, İtikaf/1888-1890, 1905, mezâlim/2299, libâs/5470; Müslim, hayz/474-475, 479-480, 482-485; Tirmizî, tahâret/122, libâs/1677, sıfatu'l-kıyamet/2392; Nesâî, tahâret/231-235, 243-244, 247-248, 274-276, hayz/370-372, 383, gusl/408-410, ziynet/5257-5260, Ebû Dâvud, ta-hâret/70, 210-211, 234, savm/2111; İbn Mâce, tahâret/370, 625, 628, sıyâm/1768, libâs/3643; İbn Hanbel, bakî musnedi'l-Ensâr/22887, 22952, 23031, 23085, 23123 23132, 23213, 23275, 23370, 23458, 23507, 23559, 23576, 23697, 23721, 23678' 23805, 23821, 23842, 23872, 23939, 24076, 24114, 24185, 24200, 24210, 24220^ 24236, 24309, 24366, 24376, 24406, 24430, 24450, 24501, 24553, 24562, 24568,' 25201; Mâlik, tahâret/89, 116, 120, itikâf/605; Dârimî, tahâret/741,1015, 1019, 1040islam
www.islamda.org