KİTÂB TEMENNÎ TEMENNİ BÖLÜMÜ

 

Bâb: Temenni Edilmesi Caiz Olanlar


485-Yahya b. Bükeyr bize anlatarak dedi ki: el-Leys bize Cafer b. Rebîa'dan, o Abdurrahman'dan, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:
Allah Resulü (sav) buyurdu ki: Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim onlara misvakı emrederdim.[1]

Şerh

Allah Resulü (sav) burada bir temennisini bile getirmektedir. Bundan hareketle, hayır işleri ve sâlih amellerle ilgili olarak temennide bulunmanın caiz olduğu söylenebilir.

Hüküm

Dişleri misvaklamak, Allah Resûlü'nün (sav) son anına kadar bırakmadığı sünnetidir.

Ders

Ağız ve diş sağlığının önemi, modern tıp tarafından geç de olsa keşfedilmekte iken Allah Resulü (sav) 14 asır önce ümmetini bu konuda titiz olmaya davet etmiş, ağız kokusunun çirkinliğini her vesilede dile getirmiştir. Bir Müslümanın çirkin bir koku ve yemek artıklarıyla dolu bir ağızla cemaat arasına çıkması, olabilecek en edep dışı davranışlardan sayılmıştır.

 

Bâb: Temenni Edilmesi Caiz Olanlar


486- Müsedded bize anlatarak dedi ki: Ebu'l-Ahvas bize Eş'as'tan, o el~ Hsved b. Yezîd'den, o Âişe'den (r.anhâ) şunu nakletti:
Allah Resûlü'ne (sav) Kabe'nin önündeki duvann (Hicr), Beytullah'a dâhil olup olmadığını sordum. "Evet" buyurdu.
"Öyleyse niçin Kabe'ye katmadılar?" dedim.
"Kavminin imkânları yetmedi" buyurdu. "Kapısı niye yüksek?" diye sorduğumda şöyle buyurdu:
Kavmin, dilediklerini içeri koyup dilediklerini de koymamak için böyle yaptı. Keşke kavminin câhiliye dönemiyle ilişkileri -bu kadar-vakin olmasaydı. Çünkü duvarı Kabe'nin içerisine dâhil edip kapısını da yer seviyesine indirmemden dolayı kalplerinin nefret etmesinden korkuyorum.[2]

Şerh

Daha önce Hac bölümünde de geçen bu hadiste Allah Resulü (sav) Kabe'yi Hz. İbrahim'in (as) temelleri üzerine yeniden inşa etmeyi temenni etmektedir. Bunu neden yapmadığı sorulduğunda ise, Müslümanlığın henüz yeni olduğunu ve insanların bunu yanlış anlayabileceklerini söylemiştir. Şu hâlde bazı şeyler temenni edilseler de şartlar el vermediği için ertelenmeleri gerekebilir.

 

Bâb: Temenni Edilmesi Caiz Olanlar


487- İsmail bize anlatarak dedi ki; Mâük bana Eyyub'dan, o Muham-med'den, o Ebû Hüreyre'den (ra) şunu nakletti:
Allah Resulü (sav) iki rekatı kılıp (namazdan) çıktı. Zül-yedeyn O'na: "Ey Allah Resulü! Namaz mı kısaldı, yoksa sen mi unuttun?" diye sordu. Allah Resulü (sav) "Zül-yedeyn doğru mu söyledi?" diye sorunca insanlar "Evet" dediler.
Bunun üzerine Allah Resulü (sav) kalktı ve iki rekat daha kıldırdı sonra selam verip tekbir getirdi, sonra önceki gibi yahut daha uzun bir secdeye kapandı. Sonra kafasını kaldırdı, tekbir getirdi ve önceki secdesi gibi secde etti, sonra kafasını kaldırdı.[3]

Şerh

Namaz bölümünde de geçen bu hadis-i şerifte Allah Resûlü'nün (sav) dört rekatlık bir namazı, iki rekatta bırakmasından dolayı cemaatten sadece Zül-yedeyn'in O'na hatırlatmada bulunması, temennisi caiz olan fiillerden sayıldığı için bu bölümde zikredilmiştir. Çünkü sehiv ve unutkanlıklardan doğan hataların önüne başka türlü geçmek mümkün olamaz.


[1] Bkz. 98 no.Iuhadis-i şerif
[2] Bkz. 185 no.lu hadis-i şerif.
[3] Bkz. 51 no.lu hadis-i şerif.

islam