Karı Koca Arasındaki Adâb-ı Muâşeret ve Nikâhın Devâmını Sağlayacak Hususlar

Karı Koca Arasındaki Adâb-ı Muâşeret ve Nikâhın Devâmını Sağlayacak Hususlar

A) Kocanın Vazifeleri

Kocanın şu oniki hususta edep ve itidâli gözetmesi gerekir:

1. Velîme

2. Muâşeret

3. Duâbe

4. Siyâset

5. Gayret

6. Nafaka

7. Tâlim

8. Taksim

9. Naşize

10. Vikâ

11. Vilâdet

12. Talâk; boşanmada adalet ve âdâb

I. Velîme

Velîme yemeği vermek müstehabdır. Enes (r.a) şöyle anlatır:

Allah'ın Rasûlü (s.a) Abdurrahman b. Avf'ın üzerinde kına eseri görünce sordu:

- Bu nedir?

- Bir nevat (bir nev'i ölçü) ağırlığında altın mehir ile bir kadınla evlendim.

- Allah senin için bereketli kılsın. O halde bir koyunla olsa dahi velime yemeğini yedir.78

Rasûlullah (s.a) Safiyye validemizle evlendiği zaman, hurma ve kavudu velîme yemeği olarak yedirmiştir.79

Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur:

Evlenmenin ilk gününde yemek yedirmek haktır. İkinci gü-nünde sünnettir. Üçüncü günün yemeği ise riya ve şöhret içindir. Kim yaptıklarını halka duyurmak isterse Allah Teâlâ'da kıyâmet gününde onu halka duyurur.80

Bu hadîsi sadece Ziyad b. Abdullah merfû olarak rivayet etmiştir. Oysa hadd-i zâtında garib'dir.

Evlenen bir kimseyi tebrik etmek müstehab dır. Tebrik eden şöyle demelidir: 'Allah mübarek etsin, bereketine kavuştursun. İkinizi hayırda birleştirsin'. Ebu Hüreyre (r.a) Hz. Peygamber'in kendisine yukarıdaki duâyı okumasını emrettiğini rivayet eder.81

Evliliğin açık bir şekilde yapılması müstehabdır.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a) bu konuda şöyle buyurmuştur:

Helâl ile haram arasını ayıran, def çalmak ve ses vermektir.82

Nikâhı ilân ediniz. Câmilerde yapınız ve nikâh merâsiminde def çalınız.83

Muavviz'in kızı er-Rübeyî diyor ki: 'Hz. Peygamber, evlendiğim gün odama girdi. Yatağımın üzerine oturdu. Bizim cariyeler de def çalıyorlar ve savaşta öldürülen ecdadımın şiirlerini okuyorlardı. Câriyelerin bu hareketleri devam etti, tâ ki biri şöyle deyinceye kadar: 'İçimizde bir peygamber vardır. Yarın ne olacağını bilir'. Câriyenin bu sözünü işiten Hz. Peygamber, câriyeye şöyle dedi:

Bu sözleri söyleme! Bundan önce söylediklerine devam et!84

78) Müslim ve Buhârî

79) Sünen sahipleri, (Enes'ten)

80) Tirmizî, (İbn Mes'ud'dan)

81) Ebu Dâvud, Tirmizî ve İbn Mâce

82) Tirmizî ve İbn Mâce

83) Tirmizî ve Beyhâkî

84) Buhârî
www.islamda.org