Esbâbu Vurûdil-Hadîs > NİKAH BABI

 

islam
123-Hadis[1]: Buharı ve Müslim, Ebu Hureyre'nin şöyle dediğim rivayet ederler: "Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Kadın dört şeyden dolayı nikahlanır. Malı için, güzelliği için, dini için ve soyu İçin. Sen bunlardan dini tam olanını seç, (eğer dediğimi yapmazsan) iki elin fakirleşir."124-[2]Ahmed ve Müslim, Cabir b. Abdullah'ın şöyle dediğini rivayet ederler: Dedi ki: "Rasulullah (s.a.v.) zamanında bir kadınla evlendim. Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki:

"Ya Cabir evlendin mi?" Dedim ki: "Evet." Buyurdu ki: "Bekâr mı, dul mu?" Dedim ki: "Dul." Buyurdu ki:

"Oynaşacağın bekâr olmaz mıydı?" Dedim ki: "Benim kız kardeşlerim var. Onlarla benim arama girmesinden korktum." Buyurdu ki: "Kadın, ya dini veya güzelliği için nikahlanır. Sen dindar olanı seç. (Böyle yapmazsan) iki elin fakirleşir."125-Hadis[3]: îbn Mace, îbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre, şöyle demiştir: "Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Sevişen iki kişi

arasında, nikâh kadar sevgiyi artıran birşey görülmemiştir."126-Sebep: Ebu Ali el-Hasan b. Ahmed b. (Sazan), Meşihat (adlı eser)ında, Ibnu'n-Neccar, Tarih-i Bağdat (adlı eser)ında, Cabir b. Abdullah'ın şöyle dediığini rivayet ederler: "Bir adam Rasulullah'a gelerek şöyle dedi:

"Ey Allah'ın Rasulü! Bizim yanımızda yetim bir kız çocuğu vardır. Muvusir ve Mu'sir adındaki adamlar onunla evlenmek istiyorlar. Kendisi Mu'sir'i istiyor, fakat biz onu Muvusir'e vermek istiyoruz." Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Nikâh kadar iki sevişen arasındaki sevgiyi artıran birşey görülmemiştir."127-Haraitî, t'tilalu'l-Kulub (adlı eser) unda, îbn Abbas'tan şunu rivayet eder: Bir adam Rasulullah (s.a.v.)'a (gelerek) dedi ki: "Ey Allah'ın Rasulü! Evimde yetim bir kız çocuğu var. Onunla Muvusir ve Mudim adında iki adam evlenmek istiyorlar. Biz Muvusir'e vermek istiyoruz fakat o, Mudim'i istiyor. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "İki sevişen arasında nikâh kadar sevgiyi artıran bir şey görülmemiştir."128- Hadis[4]: Ahmed, (Ali (r.a.)'den şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Rasulullah (s.a.v.), çocuğun, yatak sahibi erkeğe ait olduğuna, zina eden erkeğe de mahrumiyet olduğuna hükmetti."129-Buharî ve Müslim, Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Rasulullah (s.a.v.), şöyle buyurmuştur: "Çocuk firaş'a (yatak sahibi olan erkeğe) aittir. Zina eden erkeğe de mahrumiyet düşer."130-Sebep[5]: Buharî ve Müslim, Aişe (r.a.)'den şöyle dediğini rivayet ederler: "Sa'd b. Ebi Vakkas ile Abd b. Zem'a bir oğlan çocuğu hakkında davaîaştılar. Sa'd:

"Ey Allah'ın Rasulü! Bu çocuk erkek kardeşim Utbe'nin oğludur. O, bu çocuğun kendi oğlu olduğunu bana sölemişti. Çocuğun Utbe'ye benzeyişine bak" dedi.

Abd b. Zem'a da:

"Ey Allah'ın Rasulü, bu çocuk benim kardeşimdir. Babamın döşeği üzerinde, babamın cariyesinden doğmuştur" dedi.

Rasulullah (s.a.v.), çocuğun simasındaki benzeyişine baktı ve çocuğun Utbe'ye açık bir suretle benzeyişini gördü. Akabinde:

"Ey Abd! Bu çocuk senin kardeşindir. Çocuk döşeğindir. Zina edene de mahrumiyet vardır. Ya Şevde binte Zem'a! Sen de (nedb ve ihtiyat olarak) bundan sonra, bu çocuktan (yani Abdurrahman'dan) perdelen" buyurdu. Artık Şevde, Abdurruhman'a hiç bakmadı.[6]
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Buharî, Kitabu'n-Nikah, 7/9,Müslim, Kitabu'r-Reza, 3/651, Tirmizî, Kitabu'n-Nikah, 2/275,

Ebu Davud, Kitabu'n-Nikah, 2/472, Darimî, Kitabu'n-Nikah, 2/58, Ahmed, Müsned, 3/80.

[2] Hadisin lafzı Ahmed'e aittir, 3/32, Müslim, Kitabu'r-Reza, 3/651 (yakın lafızlarla),

Nesâî, Kitabu'n-Nikah, 6/54

[3] îbn Mace, Kitabu'n-Nikah, i/596. Zevaid'de hadisin isnadının sahih ve ricalinin de güvenilir olduğu zikredilmiştir

[4] Birinci hadisin Ahmed b. Hanbel'in Ali tarikiyle rivayetini bulamadım. Fakat bu hadis, Ubade b. Samit'in rivayet ettiği hadisin bir kısmıdır. Ahmed, Müsned, 5/326.

Ayrıca, hadisi Hz. Osman rivayet etmiştir, 1/59.

Bir rivayet de Sa'd'dan gelmektedir, 1/104,

Ömer b. Hattab'ın rivayetinde ise, "hükmetti" ifadesi yoktur.

Nesâî, Kitabu't-Talak, 6/148,

İbn Mace, Kitabu'n-Nikah, 1/646,

İkinci hadis:

Buharı, Kitabu'l-Feraiz, 8/191,

Buharî, Kitabu'l-Migazî, 5/192,

Müslim, Kitabu'r-Reza, Babu'l-Veled li'1-Firaş,

Tirmizî, Ebvabu'r-Reza, 2/313,

Ahmed, Müsned, 4/186, 238, 2/239, 280, 386, 409, 475.

[5] Hadisin lafzı Buhari'ye aittir, Kitabu'1-Buyu1, 3/105,

Müslim, Kitabu'r-Reza, 3/638, Buharî, Kitabu'1-Buyu', 3/70, Kitabu'l-Vesaya, 4/4, Kitabu'l-Husumat, 3/161, Kitabu'l-Feraiz, 8/191, 194, Kitabu'1-Itk, 5/192, Kitabu'l-Ahkam, 9/91,

Ebu Davud, Kitabu't-Talak, 1/528,

Nesâî, Kitabu't-Talak, 6/149,

İbn Mace, Kitabu'n-Nikah, Babu'l-Veled li'1-Firaş,

Ahmed, Müsned, 6/37, 129, 226 (yakın lafızlarla)

Nevevî, hadiste geçenlafzının zina manasına geldiğini, lafzının ise yani mahrumiyet, nasipsizlik manasına geldiğini zikretmiştir. İbn Hacer, Hattabî'nin şöyle dediğini söyler:

"Cahiliyye devrinde kadın köleleri zayıf bırakıyorlar ve onlardan yaptıkları zina karşılığında vergi alıyorlardı.

Zinadan meydana gelen çocuğu da eğer zanî onu isterse nesebini ona sayarlardı. Zem'a'nın beraber kaldığı bir kölesi vardı ve hamile olduğu ortaya çıktı. Fakat Utbe b. Ebi Vakkas, çocuğun kendisinin olduğunu iddia etti ve kardeşine çocuğu alması için ahitte bulundu. Ve Zein'a'mn oğlu Abd ile münakaşa etti. Utbe'nin kardeşi Sa'd, Zem'a'nın oğlu Abd'a dedi ki: "Cahiliyye devri adetine göre o, benim kardeşimin oğludur."

Abd ise şöyle dedi: "İslam'ın getirdiği usûle göre o benim kardeşimdir." Rasulullah cahiliyyenin adetini kaldırıp çocuğu Zem'a'ya verdi." (Fethu'1-Barî, 12/33) ve Hanımı Sevde'ye, (Zem'a'nın yatağına ait olan erkek çocuk, bu hükme göre Sevde'nin kardeşi olmasına rağmen zina şüphesiyle) ondan örtünmesini emir buyurdu.

Kurtubî, bu örtünmenin şüpheden korunmak için ihtiyaten olduğunu söyler. Bu hüküm, örtünmenin Mü'minler'in anneleri (Peygamberin hanımları) hakkında daha çok olduğu ihtimaline götürür. Fethu'1-Barî, 12/37, 38.

[6] Celalü'd-Din Es-Suyûtî, Esbâbu Vurudi’l-Hadis Hadisler ve Sebepleri, İhtar Yayıncılık:142-145.

islam