Ebu Hanife Müsnedi > Yeminler ve Adaklar Bölümü

(7 Hadistir)302/1 Hadis:


Ebû Hüreyre'nin şöyle dediği rivayet edildi-Resûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki-


cabnk ^.HGrlylu A,"ah TSaİâya İSyan edi'en ?eyier çabuk verilen: «Haddi Tecavüz»dür (beğy)


Kendileriyle. Allah Teâlâ'ya itaat edilerr şeyler içersinde en süratli sevabı verilen ise yakınlar ile münasebeti kesmemektir.


Yalan yere edilen yemin de yuvalan harap ve ıssız çöl haline kor.


Diğer !bir rivayette [şöyle dedi) :


«Haddi aşmaktan, zulüm sebebiyle azgınlık ve serkeşlikten ve akrabalar arasındaki sevgi bağını kesmekten cezası daha çabuk verilen hiç bir şey yoktur.»


Yalan- yere edilen yemin ise yuvalan harap, ve yoksul hale kor.


Diğer 'bir rivayette (şöyle buyurdu):


«Kendileriyle allan taâlaya itaat edilen güzel ameller içerisinde ıhiç biri» akrabaya ziyaret etmekten «'daha çabuk sahibine sevap getirmez.»


«Kendileriyle Allah taâlaya ksrşı getiren 'kötü işler içerisinde hiç biri» haddi aşma azgınlık ve serkeşlikten daha çabuk sahibine ceza getirmez. Yalan yere edilen ise, yuvaları harap ve yoksul hale bırakır.


Diğer bir riavyette (şöyle buyurdu):


«Allah Teaiâya karşı yapılan isyana mukabil verilen hiçbir ceza, «beğ-ye» verilen cezadan daha süratli değildir.»
303/2 İmrân'ın şöyle dediği rivayet edildi: Resûlullah sallaliahü aleyhi veseilem buyurdu ti: «Kim, Allah Teâlâya itaat etmek hususunda kendi kendine söz verirse, sözünü tutsun.


Ve 'kim de Allah Teâlâya karşı gelmek hususunda kendi kendine söz verirse, sözünde durmasın.


Öfke artında yapılan nezir geçersizdir.»
304/3 İmrân ibn Hussyn'in şöyle dediği rivayet edildi-— ResûluIIah sailallahü aleyhi vesellem buyurdu kidir Allaha- karşı gelme,hususunda kendine verilen söz geçersizdir Boyle bir soz vermeden ötürü doğan günahın izâlesi için verilecek nesne «yemin bozmanın» cezası kadardır. Verilecek
305/4 Hz. Aişenin şöyle dediği rivayet edildi-


yemin ettiğiniz içki sizi suçlu tutmaz [1] âye-«evet Vallahi» demesidir."
306/5 Hz. Aişe'nin şöyle dediği rivayet edildi:


-Allah, beyhude yere yemin ettiriniz için sizi suçlu tutmaz. [2]


âyetinde!ki «Beyhude yemin,» -kişinin: «tıayır vallahi» ve «evet vallahi* diye sözünün arasında söylediği, ve kalbinin hiçbir ahidde bulunma-


Atnı efizüHür."


diğı sözüdür
307/6 Abdullah (bin Mesûd)un şöyîe dediği rivayet edildi:


— ResûluIIah sailallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: «(Eğer Allah isterse) şeklinde ifîtisnâile yapmış olduğu yeminini bozan bir kimse için 'bu istisnası geçerlidir. (Yeminini- tutmamış sayılmaz.)
308/7 İfan Mesûd (R.A) in şöyle dediği rivayet edildi:


«Eğer Allatı isterse» diye (istisna yapmak suretiyle) ettiği bir yemini bozan "kimse yeminini bozmuş sayılmaz, (Kefaret gerekmez.)»

--------------------------------------------------------------------------------


[1] Bakaca, 225.
[2] Ayni sûre ve âyet.
www.islamda.org