Ebu Hanife Müsnedi > TEMİZLİK BÖLÜMÜ

 

islam
(38 Hadistir)
41/1-Cabir'in şöyle dediği rivayet edildi:

Peygamber -salat ve selâm üzerine olsun- 'buyurdu iki: «— Hiçbiriniz durgun suya idrar yapıp sonra da onunla, abdest almasın.»42/2 -Ebû Hureyre'nin şöyle dediği rivayet edildi:

Peygamberjsalat ve selâm üzerine olsun- bize. durgun suya idrar yapıp sonra da onunla abdest atonarmzı veya yıkanmamızı yasak 'kıldı.»:

43/3 -Hz. Âişe'den şöyle rivayet edildi:

«— Allah'ın Elçis'î-salat ve selâm üzerine olsun-birgün abde'st almak istedi. Bu sırada bir 'kedi gelerek kaptan su içti. Hz. Peygamber aynı su ile abdest aldı.»44/4 -Ebû Vâil'in şöyle dediği rivayet edi'kii:

«Peygamber-salat ve selâm üzerine olsun bir kimsenin çöplüğünde idrarını ayakta yaparken gördüm.»45/5 -İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edildi:

«— Allah'ın Elçi'sİnİ^salat ve şehlâm üzerine olsun-gördüm: süt içti (sonra su ile) ağzını ça lika I adı. Ve (yeniden) abdest almaksızın namaz kıldı.»46/6 -Cafer İbn Bbû Talib'in şöyle dediği' rivayet edildi:

Ashabdan birkaç Peygamber'İn -salat ve selâm üzerine olsun- huzuruna geldiler. Onlara:

« Sizleri böyle dişleri sararmış mı göreyim sürekli misva'k kullanınız. Ümmeti'me güçlük, vereceğini biimeseydim, her namaz (için abdest aldıklarında) misvak kullanmalarını emrederdim.» buyurdu.

Diğer bir rivayette şöyle dendi:

«— Görüyorum ki, sararmış dişlerinizle yanıma geliyorsunuz. Her zaman misvak kullanınız. Ümmetime güçlük vereceğim" büfneseydim, her abdest aldıklarında misvak kullanmalarını emrederdim.47/7 -Ali bin Ebî Tâlib'İn (r.a) şöyle abdest aldığı rivayet edildi:

Hz. Ali abdest almağa başlayarak (önce) üç defa ellerini yıkadı, ağzına ve burnuna üç defa su verdi. Üç defa yüzünü ve kollarını yıtkadı; başını üç defa mesnetti. Sonra iki ayağını yıkadı ve bütün bunları yaptıktan-sonra:

«— İşte Hz. Peygamber'in abdesti1 bırdur.» dedi.48/8a -Abd Hayr'in şöyle dediği rivayet edildi:

Ali (r.a) abdest almak için su istedi. Üç defa ellerini yıkadı; üç defa ağzını, üç defa burnunun içini, yıkadı. Üç defa yüzünü, üç defa kollarını yıkadı. Başını iıç defa me&hedip, üç defa ayaklarını yıkadı. 'Bütün 'bunları yaptuktan sonra: «Peygamber (s.a)'in abdesti işte budur» dedi.48/8b -Aynı râvî zinciriyle gelen haberin diğer bir şekli:

Ali (r.a) su istedi, üç defa ellerini yıkadı-, üç defa ağzını, üç defa burnunun içini yıkadı. Üç defa yüzünü, üç defa kollarını yıkadı; bir sefer başını meshedip üç defa kollarını yıkadı. Bütün' bunları yaptıktan sonra: Peygamber (s.a.)'in abdesti işte budur» dedi.48/8c -Diğer bir rivayette şöyle dendi:

«Ali {r.a) su istedi. Üstü açık bir kapla su getirildi.

— Râvî Abd-i Hayr diyorki, biz de ona bakıyorduk. Önce sağ eliyle kabı alıp, sol elinin avucuna su doldurdu. Sonra üç defa elİ3rini< yıkcdı. Sonra sağ elini kaba sokup su alarak ağzını ve burnunun içini yıkadı. 3u işi üç sefer yaptı. Sonra üç defa yüzünü; üç defa dirseklerine kadar kollarını yıkadı. Sonra eliyle su alıp bununla bir sefer başını mesnetti. Her ayağını üç sefer yıkadıktan .sonra avucuna su aldı, içti. (Kendini seyredenlere): Peygamber (s.a.) in abdest alışına bakmaktan hoşlanan kimse (bilsinki-i-şte bu, O'nun abdestidir» dedi. 48/8d -Diğer bir rivayette şöyle dendi: , «— Hz. Ali su istedi. Önce üç sefer ellerini yıkadı. Üç sefer ağzını üç sefer burnunun içini yıkadı. Üç defa yüzünü, üç defa koflarını yıkadı. Daha sonra avucuna su alarak başının önündeki! saçsız [1] yerini ıslattı. Bunları yaptıktan sonra: Resûlullah (s.a)'in abdest alışına bakmaktan hoşlanan kimse işte benim abdestime baksın» dedi. 49/9 -Hz. Osman'ın azadlısı Humrâ'ntn şöyle dediği rivayet edildi «Hz. Osman abdest alırken uzuvlarını (suyu her seferinde yenilemek suretiyle) üçer sefer yıkadı ve dedi ki: «Peygamberi (s.a.) bu şekilde abdest alırken gördüm.» 50/10 -Bureyde'nin oğlu babasından şöyle rivayet etti: «— Nebî-salat ves elam üzerine olsun- abdest alırken her uzvunu bir sefer yıkardı.» 51/11 -İbn Ömer'in (r.a.) şöyle dediği rivayet edildi:' Allah'ın Elçisi-salat ve selâm üzerine olsun- buyurdu ki: [kuru kalan) topukların vay ateşteki haline.* , 52/12 -Sakîf kabilesinden, el-Hakem adlı biri babasından şöyle rivayet etti. Peygamber-salat ve selâm üzerine olsun- abdest aldıktan sonra bir avuç su alarak abdest yerlerine serpti 53/13 -Şureyh'in şöyle dediği rivayet edildi. Hz. Âişe'ye -Allah ondan- razı olsun- «Mesh üzerine mesti edeyimmi?» diye sordum. «— Git Aii'den r.a. sor; O, Peygamber [s.a.) ile yolculuk yapardı» cevabını verdi. Râvî Şureyh devam etti: «Bunun üzerine Ali'ye -Allah ondan razı olsun- gitim; «Mesh et» dedi. 54/14 -Süleyman İbn Bureyde babasının şöyle dediğini rivayet etti: Peygamber -Saiat ve selâm üzerine olsun- abdest alıp mestleri üzerice mesh etti ve bununla beş vakit namaz kıldı. 55/15-İbn Bureyde, babasının şöyle dediğini rivayet etti: Peygamber -saiat ve selâm Özerine olsun- Mekke'nin fethi sırasında bir abdest ile beş vakit namazı kılınış, mestleri üzerine de mesh etmişti. Bunun üzerine Hz. Ömer: ! «—. Ey Allah'ın Resulü. Bugün sizi ilk defa bunu yaparken gördük» deyince, «— Bunu bilerek yaptım ya Ömer» cevabım verdi. 56/16 -İbrahim'in (en-Neheı) şöyle dediği rivayet edildi. Cerir bin Abduilah'-dan işiten biri bana haber verdi. Cerîr diyor ki: «— Peygamber -salât ve selâm üzerine olsun- mestleri üzerine mesh yaptığını 'Mâide suresi indi'kten sonra' gördüm.» 57/17 -Hammâm İbn ei-Hâriis'ten şöyle rivayet edildi: Kendisi, Cerîr bin Abdullah'ın abdest alırken mestleri üzerirre mesh yaptığını görmüş ve ona bunun gerekçesini sormuştu. Cerîr de cevabında: «— Gerçekten ben, Peygamberin -salat ve selâm üzerine olsun- onu yaptığını görmüştüm. Ancak, Mâide (suresinin-) İnmesinden sonradırki, ben O'nun ashabından oldum» diye açıkladı. 58/18 -Mugîre bin Şûbe'den gelen habere göre: Peygamber'in -salat ve selâm üzerine olsun- gittiği (Tebük) seferine kendisi de katılmış birlikte yola çıkmışlardı. Bir ara Allah'ın Elçisi-salat ve selâm üzerine olsun -ayrılıp helaya gitmiş sonra dönmüştü. Üzerinde (Rûm) Bizans malı, kollan dar bir cüb'be bulunuyordu. Resûlullah -salat ve selâm üzerine, olsun- kolun darlığı nedeniyle ('kollarını sıvamayip) cübbe-yi kaldırıp öylece kollarını çıkarmıştı. Mugîre burrdan sonra şöyle anlattı: «— Beraberimddci ibrikten kendilerine su dökmeğe başladım. Namaz abdesti giıbi abdest aldı. Mestlerini çıkarmayıp, üzerini mesh etti. Sonra gidip namaz kıldı.» 59/19- Mugîre bin $ûbe'nin şöyle dediği rivayet edildi: «— Peygamber'e -salat selâm üzerine olsun- su döktüm, abdest aldı. Bu sırada üzerinde Rum (Bizans) malı, kolları dar bir Cübbe vardı. Kollarını (sıvamayıp) Cübbenin altından çıkardı. Ve mestleri üzerine mesh etti.» Diğer bir rivayette şöyle dedi: *— Allah'ın Elçisi -salat selâm üzerine olsun mestler üzerine mesh etti. Bu sırada üzerinde Şâm [2] malı, kolları dar bir cübbe bulunuyordu. Ellerini cübbenin altından çrkardı. (Böylece kollarını yıkadı.) 60/20 -Mugire bin ŞûbeVrin şöyle dediği rivayet edildi: « Peygamber'in -salat ve selâm üzerine olsun- mesh ettiğini gördüm.» 61/21-İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi: «— Irak savaşına katılmıştım. Birgün 'Sad bin Mâlik'in mestleri üzerine mesh yaptığını ansızın gördüm, sordum: «— Ne bu yaptığın?» dedim. «— Ey Ibn Ömer. Geri döndüğün zaman bu yaptığımı babana sor.» diye tenbih etti. Dönüşümde bunu babama sordum; dedi ki: «— Peygamber'in -salat ve selâm üzerine olsun- mesh ettiğini gördüm. (O'na uyarak) mesh ettik.» Diğer rivayette şöyle dedi. «(Savaş için) İrak'a gitmiştim. Orada Sâd bin* Mâlik'i, mestleri üzerine meshederken görüverdim; «Ne bu yaptığın?» dedim. «Geri döndüğün zaman Ömer'e sor» diye cevap verdi. Dönüşümde Ömer'e gidip bunu sordum; bana: (t— Peygamber'in -salat ve selâm üzerine olsun- mesh ettiğini gördüm öylece mesnettik.» diye açıkladı. Diğer bîr rivayette şöyle ded 21/2) «— Celavlâ savaşı İçin Irak'a gitmiştim. Sâd bin Ebî Vakkas'ı meshederken gördüm ve: « Nedir bu yaptığın Sâd?» diye sordum. Bana: «_* Mü'minlerin Emîrine kavuştuğun zaman bunu sor» diye cevap verdi. Dönüşümde Ömer'i gördüm ve onun yaptığını anlattım. , Ömer: «— Sâd doğru söylemiştir. Peygamber'i -salat ve selâm üzerine olsun- meshederken gördüm. Öylece meshetti'k.» buyurdu. İbn Ömer'den gelen başka bir rivayet de şöyledir: (21/3) Irak savaşına gitmiştim. Orada Sâ'd b. Ebî Vakkas'ı mestleri üzerine mesh ederken gördüm; öyle yapmamasını söyledim. Bana: «— Geri döndüğün zaman bunu Ömer'e sor» diye ten-bih etti. Bir süre sonra geri döndüm [babam) Ömer'e onu sordum. Sâd'ın yaptığını anlattım. Bana: «— Amcan senden daha bilgilidir. Biz Resülullah (s.a) meshederken gördük ve meshettiık diye cevap verdi. 62/22 Hadis:Hz. Ömer'in oğlu Abdullah'ın oğlu Sâlİm'den rivayet edildiğine göre: Babası Abdullah ile, Sâd bin Ebt Vakkâs, mestler üzerine rnesheîme konusunu tartışmışlardı. Sâd, «meshederim» derken, Abdullah: «mesnet-men doğrusu beni şaşırtıyor» diye cevap veriyordu. Sâd dedi ki: «— Hz. Ömer'in yanında toplandık. Ömer (oğluna) şöyle dedi: «Amcan SÜNNETİ senden iyi bir.» 63/23 İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi: Peygamber -salat ve selâm üzerine olsun- yolculuk sırasında mestleri üzerine mesnetti ve bunun süresini belirtmedi.» 64/24- Huzeyme bin Sabit Hz. Peygamberden rivayetle şöyle dedi: Peygamber -salât ve selâm üzerine olsun- iki mest üzerine meshetmenin süresini şöyle belirtti: Yolcu olmayan için bir gündüz bir gece;yolcu için de üç gün üç gecedir; abdestliyken giymiş bu süre içerisinde onları çıkarmaz.Diğer bir rivayette şöyle buyurdu: (24/1) «— Mestler üzerine meshetmenin süresi, yolcu için- üç gün, yojcu olmayan için bir gündüz ve bir gecedir. Mestleri giymeden önce a'bdest almak şartıyla bu süreyi kullanır. 65/25-Huzeyme b. Sabit'in şöyle dediği rivayet edildi: Peygamber'den-salât ve seiâm üzerine olsun- mestler üzerine mes-hetmenin süresi soruldu. « Yolcu için üç gün üç gece; yolcu olmayan için- de bir gün bir gecedir.» buyurdu. 66/26-Hz. Ali, Peygamber (s.a)'den şöyle rivayet etti: «— Yolcu mestleri üzerine üç gün üç gece, yolcu olmayan da üç gün üç gece mesh eder.» buyurdu. 67/27-Hz. Âişe'nin şöyle dediği rivayet edildi: Peygamber -salât ve selâm üzerine olsun- hanımlarından biriyle, gecenin başında cirrsî münasebette bulunur, yıkanmadan uyurdu. Gecenin sonunda uyandığı zaman yine münasebette bulunurdu. Ve yıkanırdı.» 68/28-Hz. Arşe (r.a) nin şöyle dediği' rivayet edildi: Peygamber-salât ve selâm üzerine olsun- eşiyle gecenin başlarında cinsî münasebette bulunur, yukanmazdı. Gecenin bitiminde uyandığı vakit ikinci defa münasebette bulunur ve öylece yıkanırdı.» 69/29 Hz. Âişe (r.a.) nin şöyle dediği rivayet edildi: Peygamber -salât ve selâ>m üzerine olsun- cünüpken uyumak istediğinde namaz için olduğu gibi abdest alırdı.»70/30-Huzeyfe'den şöyle rivayet edildi:

Peygamber-salât ve selâm üzerine olsun-eiini ona uzattı. Ö da elini vermeyerek çekti. Hz. Peygamber;

«— Neden böyle yaptın?» diye sordu. Huzeyfe: Cünübüm» dedi. Peygamber (s.a):

«— Göster elini bize, mü'min neci® [pis) değildir» buyurdu. « Mü'min, asla necis olma2.»71/3-Huzeyfe'den şöyle rivayet edildi.

Peygamber -saiât ve selâm üzerine olsun.- elini Ona uzattı. O ise elini vermekten çekiniyordu. Bu hareket karşısında Hz. Peygamber: «— Müslüman cünüplü'kle necis olmaz» buyurdu.72/32-Hz. Âişe'den şöyle rivayet edildi:

«— Peygamber -salât ve selâm üzerine olsun- Âişe'ye: seccadeyi bana getir» dedi. Hz. Arşe:

«— Hay izliyim diyecek oldu. « Hayzın elinde değil ya» buyurdu.73/33 -İbrahim dedi Jofr: «Ümmü Süleym'dan İşiten b'iri bana söyle anlattı.

«Ümmü Süleyman, Peygambere -salât ve selâm üzerine olsun- sordu:

«— Kadın da erkek gibi ihtilâm olduğunu görürse (ytıkanır mı) Hz. Peygamber:

«— Yıkanmalıdır» cevabını verdi.74/34 -Hz. Âişe'nin şöyle dediği fivayet edildi:

'Peygamtoer-salât ve selâm üzerine olsun- buyurdu ki: «— Hamam ne çirkin bir yerdir 'kî orada avret yerleri örtülmez ve temiz olmayan bir su vardır.»75/35- Hz. Âişe'nin şöyle dediği rivayet edlldi:

«— Peygamber'in -salât ve selâm üzerine olsun- Çamaşırında kurumuş olan meniyi ovarak temizledim.»76/36- Hammâm'dan şöyle rivayet edildi:

-— Müslümanların annesi Hz. Ayşe'riin evinde, bir adam konuk kalmıştı. Hz. Ayşe Ona, bir yorgan gönderrrVi'ş, gece üzerine örtmüştü. O gece konuk cünüp olmuştu. Adam 'bütün yonganı yıkayıverd'İ. Bunu duyan Ayşe dedi ki: " .

« Yorganı yıkamasının arrlamı neydi? sadece 'kirli yerini ovalasay-dı, yeterdi. Peygamberin -salât ve selâm üzerine olsun- çamaşırının kirli yerini ovardım, sonra bununla namaz kılardı.»77/37- ibn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edildi:

Peygamber -salât ve selâm üzerine olsun- buyurdu ki:

.«—Her Ölü hayvanın derisi tabaklandığında temiz oiur.» [3]78/38- İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edildi:

Peygamber -salât ve selâm üzerine oton- geçerken Hz. Sevde'nin ölmüş olan koyununu gördü:

»Sa'hipleri derisinden faydalansalar ya» buyurdu. Bu söz üzerine, koyunun derisini yüzüp evde su tulumu yaptılar ve eskiyinceye 'kadar kullandılar.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Hz. Ali'nin başının önündeki saç döküktü (tek. Alî el-Kari, s. 220.[2] Bir önceki rivayette Rûm [Bizans] malı diye geçer. Şâm, o tarihte Rumların elindeydi. Rûm. demekle Şâm kasdedi iştir.[3] Domuz, İnsan, ve köpek derileri, bu hükmün dışındadır.islam