Ebu Hanife Müsnedi > RASULULLAH S.A.S'İN ÜMMETİNİNİN FAZİLETİ BAHSİ

 

islam
[6 Hadistir]


384/1: Ebû Burde'nin babasının şöyle dediği rivayet edildi: Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

«Kıyamet günü olup yaratıklar secde etmeğe çağrıldığında, ümmetim i'ki uzun secde yapmadan önce, öteki ümmetler secde yap-mağa güçleri yetmiyecek.»

Müslümanlara:

«— Kaldırın başlarınızı! Ateşten kurtulmak için sayınızca yahudi ve hirtstiyan size feda kıldım.» diye seslenilecektir.385/2 Ebû Bureyde (Bürde (?)) nin babasının şöyle dediği rivayet edildi:

Resûlullah (S.V.) buyurdu ki:

«Kıyamet günü olunca, müslümanjardan her birine bir yahudi ve hiris-tiyan verilecek,» «Ateşten kurtulmak için verecek bedelin budur.» denecek.

(a) Bir rivayette şöyle dedi:

«Kıyamet günü olunca, bu ümmetin her birine (kâfirlerden) bir tane bırakılarak:» «Ateşten kurtulmak için verecek bedelin budur.» denecek.»

(b) Bir rivayette şöyle buyurdu:

«Şüphesiz bu ümmet, Allah'ın rahmetine muhtaç olacak bir ümmettir ki azaplarını kendi elleriyle hazırliyacaklardir.»386/3 İbn Bureyde'nir? babasının şöyle dediği rivayet edildi: Resûlullah sallalahü aleyhi ve sellem bir gün ashabiyle şöyle konuştu:

«— Cennette bulunanların dörtte 'biri olmaya razı mısınız?"

«— Evet.»

«— Cennette bulunanların üçte biri olmaya razı mısınız?»

«— Evet.»

«— Cennette bulunanların yarısı olmaya razı mısınız?» «— Evet.»

«— O halde birbirinize şu müjdeyi veriniz ki, Cennetlikler yüzyirmi sıradır. Bunların seksen sırası ümmetimdir.»387/4 Ebî Bürde'nin babasının şöyle dediği rivayet edildi:' Resûlullah (S;A.) buyurdu k\:

Ümmetim Ailah'm rahmetine muhtaç olacak 'bir ümmettir (z-ira) kötü akıbetlerini dünyadayken 'kendi elleriyle -hazırlıyacaklardır.

— Bir rivayette: «... birbirlerini öldürecek...» sözü eklenmiştir.388/5 Ebû (Musa'nın şöyle dediği rivayet edildi:

Resûlullah (S.A.) buyurdu ki:

«Ümmetimi tü'ketecek olan, birbirlerine silâh çekmeleri ile tâün (veba) dır.»

Bunun üzerine soruldu:

«Ey Allah'ın Resulü! Birbirlerine silâh çekme nedir, biliyoruz. Fakat tâûn nedir (bilmiyoruz)?»

Cevap verdi:

» Cinlerden düşmanınız olanların, sizi silâhiariyle vurmalarıdır. Her iki halde de şehitlik vardır.

— Bir rivayette: (... «Her iki halde de şehitler bulunur) dendi.' 389/6 Ebû Musa'nın şöyle dediği rivayet edildi: Nebî sallalİahü aleyhi ve sâllem buyurdu !
«Ümmetimi tüketecek olan, birbirlerine silâh saplamaları ile tâûn-dur.»

Bu haber üzerine soruldu:

«—. Birbirlerine silâh saplama» nedir biliyoruz. Fakat tâûn nedir?»

Cevap verdi:

«— Cinlerden düşmanınız olanların silâhlariyle sizi vurmalarıdır. Her ki halde şehitlik vardır.»islam