Ebu Hanife Müsnedi > Boşanma Bölümü


(15 Hadistir.)282/1 :Ebû Hüreyre (R.A) İn şöyle dediği rivayet edildi:


Hz. Peygamber 'buyurdu iki: .


«Üç şey vardırki, ciddisi ciddi, şakası da ciddidir: Bunlar «boşanma,» «ni'kâh,» «boşadığı 'kadına ıgeri dönmek.»
283/2 Cabir'in şöyle dediği rivayet edildi:


Resûlullah (S.V.), Sevde'yi boşadığı zaman Ona: «İddet bekle!- diye söyledi.
284/3 Hz. Aişe'nin şöyle dediği rivayet edildi:


Resûlullah (S.V.), Sevde'yJ (boşadığı zaman Ona: «İddet bekle!» diye
285/4 Bir adam, İbn Ömer Radiyallâhü anhümâdan rivayet ederek dedi ki:


İbn Ömer, karısı hayız gördüğü sırada, onu boşadı. Yaptığı, bu işten ötürü ayıplanınca, ikansma geri döndü. Hayızdan temizlenince tökrar boşadı. Kadının foekliyeceği Iddetin zamanını, hayızlı iken yapmış olduğu boşamadan itibaren saydı.
286/5 Ebû Burde'nin babasının şöyle dediği rivayet edildi:


Resûlullah (S.V.) buyurdu ki:


«Şu adamların ne sı'kıntıları var k\, (eşlerine) «Artık -seni boşadım» dedikten sonra (pişman olup): «Seni aidim,» diyerek Allah'ın çizmiş olduğu sınırlarla oynuyorlar!»
287/6 Cebir'in şöyle dediği rivayet edildi: Resûlullah (S.V) buyurdu ki:


Matuh'un ('), boşama, satma ve satın alma, gibi işleri hükümsüzdür.»
288/7 Hz. Aişe'rvin, şöyle dediği rivayet edildi:


Resûlullah (S.V.), biz eşlerine, kendisini koca olarak kabulde devam edip etmemek hususunda selâhiyet verdi; biz de zevceleri c'makta devam edeceğimize karar verdi'k.»
289/8 El-Esved, Hz. Aişe'den şöyle rivayet etmiştir-


«Hz. Aişe (Cariyesi) Berîre'yi âzâd etti. Berîre'nin kocası da Ebû Ahkarmakarp dünya ve ahiret işlerindeki idaresi fâ ıd ofan knmsed.r: (Mecelle. M. 945. 1959 Ankara)med hanedanının azatlı kölesiydi (Mevlâ). Berîre hürriyetine kavuşunca, kocasının nikâhında kalıp kalmama hususunda kendisine, Hz. Peygamber selâhiyet verdi. O da ayrılmak istediğini söyledi-. Bunun üzerine Resûlui-lah (S.V.) onu, kocasından daha önce hürriyetine kavuşmuştu) ayırdı.»
290/9 İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edildi: Hz. Peygamber buyurdu ki:


«Evii köle kadın, iki talakla boşanır. İddeti ise iki hayız görmesiyle biter.»
291/10 Hz. Ömer İ'bn ül-Hattâ'b'ırt şöyle dediği- rivayet edildi:


«Doğru, mu yalan mı söylediğini bilmediğimiz -bîr kadının sözüne itibar ederek", Rahibimizin kitabını ve Peygamberimiz [S.V.) in sünnetini terk ecfömeyiz: «Üç.talakla boşanmış olan bir kadirra"Oturacak bir yer ile nafaka verilir,» [1]
292/11 El-Esved'in şöyle fdediği) rivayet edildi:


«Ebu Hâris ül-Esiemiye'nin ıkızı Sübey'amn kocası öldü. Kadiri yirmibeş gece kaldıktan sonra doğum yaptı.


Ebû s-Senâbil Amr bin 'Ba!kek, Ona rastladı ve şöyle 'konuştu:


«Bezenip süslendiğine göre evlenmek istiyorsun. Aiiah'a yemin ederim 'ki, '(doğumun ile iddetin 'bittiğini zannedip) asla evienemezsin, iki hayız müddetinden fazla (bekleyeceksin).»


Bunun üzerine, kadın Hz. Peygarriber'e gelerek dediklerini anlattı. Resûlullah:


«O hata etmiş. Kısmetin çıkar gelirse hana haber ver!» diye tenbih buyurdu.


.


293/12 Abdullah Ibn Mesûl (R.A) in şöyle dediği rivayet edildi:


«İsteyen ile mübâhaleye [2] girerim iki, 'kadınların fiddetinin miktarını) bildiren i'ki sûreden ıkısa !olanı uzun olandan sonra indi.» [3]


Diğer'bir rivayette şöyle dedi:


«Kadınların (hallerini 'bildiren) uzun sûre (nin):


«Gebe kadınların da (gerek boşanmış, 'gerök 'kocası vefat etmiş olsun-) iddetleri, doğurunca [son bulur.» âyeti, ([4] iner çeşit iddet müddetini nesh etti.
294/13 Alkame, Abdullah İ'bn Mesûd'dan (aşağıdaki fetvasını) nakletti:


Bir kadının 'kocası, herhangi' 'bir mihir takdir etmeden, ve kendisiyle cinsî münasebette bulunmadan öldü. (Bu kadın hakkında) İbn Mesûd şöyle karar verdi:


«Kadın, ait olduğu kavmin kadm-larma verilen miktar kadar mihr'i m'i-sil alır. 'Kocasının malına vâris oîur. Vefat iddetini de, -beklemelidir.»


Bu sırada, Maki! İ'bn Sinan el-Eşceî şöyle konuştu: «Şahadet ederim ki, Hz. Peygamber, Vâsık'ın kızı Birva hakkında tıpkı senin gibi karar vermişti.»
295/14 Aikame'nin şöyle dediği rivayet edildi:


«Belli bir müddet için karısı ile yatmamak üzere yemin eden bir kimsenin, eşiy.'e tekrar yatması, yahut bir özür sebebiyle yatmayıp, diliyle söylemesi neticesinde o müddet son bu-lur.»
296/15 Eyyûb üs-Sehtiyânî'nin şöyie dediği rivayet edildi:


Sabit ibn Kays'in karısı Hz. Peygamber'e gelerek: ''Ben de Sabit de artık uyuşamıyoruz» dedi. Resûlullah (S.V.) sordu: '(Ni'kâh esnasında sana verilmek üzere tayin ettiği) bahçeden feragat eder misin?»


Kadm:


«Evet, dedi, üstelik kendi, mallardan da veririm.» Hz. Peygamber:


«Hayır, fazlasına hacet yok» diye karşılık verdi.»

--------------------------------------------------------------------------------


[1] Hz. Ömer'in dediği kadın, Fatma bint Kaysdrr ki: «Ben boyandığım zaman Hz. Peygamber bana ne oturacak bir yer ne de nafaka verdi» demiştir.


[2] Mübadele: Bir konuda, İki kişinin aralarında: »Kim haksız ise Allah ûna lânst etsin.» demek suretiyle mübahaseye girişmelerine denir.


[3] Kısa olan Tatâk, uzun olan da Baksre süresidir. Talâk sûresinde, kocası öien veya boşanan bir kadın doğum yapınca >İddeti b;ter deniyor. Bakara sûresinde ise iddet dört ay on gündür deniyor. (Bk. â. 234) Bu durumda bu ikinci âyet, Talâk süresindeki âyetle nesh edilmiş oluyor. Abdullah Ibn Mesûd da bunu kasdetmek istiyor.


[4] Talâk sûresi (B5). â. 4. .
www.islamda.org