МЕКРУХ И МЮФСИД


МЕКРУХ И МЮФСИД
 
Мекрух: Мекрух са онези неща, които не одобрява Аллахю теаля и Мухаммед алейхисселям и премахват севабите на ибадета. Мекрух бива два вида:
а) Тахримен мекрух: Отказ от Ваджиб. Онези мекрухи, близки до харама. Тяхното вършене води до теглене на мъки. Да кланяш намаз при изгрев слънце, при зенит слънце и при залез слънце. Човек, който ги върши съзнателно, се счита бунтар и грешник. И заслужава адски мъки. По време на намаза, който не върши ваджиба и който върши тахриме мекруха, кланенето на този намаз наново е важдиб. Ако ги върши забравяйки, в намаза трябва да направи седждеи-сехв.
б) Тензихен мекрух: Мубах, т.е. близо до хелал и когато не се вършат е много по-добре, отколкото да се вършат. Така например да не се изпълняват сюннетите гайръ мюеккед или мюстехаб.
Мюфсид: Мюфсид са онези неща в религията ни, които нарушават позволената дейност или разстройват започнатата молитва. Примерно да се развали иман и намаз, брак, хадж, зекят, търговия и др. Да се хули Аллахю теаля и книгата е кюфюр, това е лишаване от вяра. Да се смееш по време на намаза разваля абдеста и намаза. По време на оруч съзнателно поемане на храна, пиене на вода разваля оруча.
islam