ВЯРАТА НА ЕХЛ-И СЮННЕТ


ВЯРАТА НА ЕХЛ-И СЮННЕТ
 
Първото условие за мюслиманина, е да се сдобие с иман. Ислямският иман е свързан с убежденията на Ехл-и сюннета. Първата задача на всеки младеж или девойка, които влизат в полова зрялост, е да научат религиозните знания от книгите на Ехл-и сюннета и да вярват съобразно с тях. В Хадис-и шериф се казва: “Моят юммет ще се раздели на сдемдесет и три групи. От тях само една група ще се избави от мъките на Джехеннема. Другите ги очаква гибел. Те ще отидат в Джехеннема.” И в 54 айет на суреи Мю’минун и суреи Рум 32 айет, по смисъл се повелява: “Всяка група смята, че върви по правия път и се радва.” Обаче, коя от тези групи ще се спаси Пейгамберът ни “саллалахю алейхи веселлем” я посочва много добре: “Куловете, които ще се спасят са тези, които вървят по моя път и по пътя на моя Есхаб. Онзи, който не обича дори само един от Есхаб-ъ кирам, напуща Ехл-и сюннета. Онзи, който не е от вярата на Ехл-и сюннет се смята за “кяфир” или за бидат ехли (извратен).”
islam