УЙДИСВАНЕ НА ИСЛЯМИЕТА


УЙДИСВАНЕ НА ИСЛЯМИЕТА
 
Тези, които изпълняват фарз, ваджиб и сюннети заслужават севаб. Онези, които избягват харама и мекруха също получават севаб. Пък онези, които извършат харам и мекрух те получават грях. Севаба, даден от отбягване и вършене на един харам, е много, много пъти повече севаб от вършенето на един фарз. Севаба на един фарз е повече от отбягване вършенето на един мекрух. Севаба от отбягване вършенето на мекрух е повече от севаба на сюннета. Неща между мюбаховете, които Аллахю теаля обича се наричат “Хайрад” и “Хасенат”. При вършенето на тях даденият севаб е по-малко от севаба на сюннетите.
 
islam