КОЙ Е МЮКЕЛЛЕФ?


КОЙ Е МЮКЕЛЛЕФ?
 
Мюкеллеф са онези, които притежават ум и влезли в полова зрялост. Онези, които са мюкеллеф са отговорни пред Аллахю теаля, за повелите и забраните Му. В религията ни за мюкеллефите е повелено най-напред приемането на вярата, след което изпълнението на ибадетите. Освен това, трябва да се избягват онези неща, обявени за харам (забранено) и мекрух (не желателни) неща.
Ум, значи сила, която има съзерцателна способност. Тази сила е създадена, за да отделяш полезното от вредното. Умът е като уредите за измерване. Служи за измерване от две хубави неща, кое е по-хубаво, и от две лоши неща, кое е по-лошо. Умен човек е този, който не само разбира, кое е хубаво и кое е лошо, но като види хубавото го приема, а като види лошото се отдалечава от него. Умът е като окото, а Ислямията е като светлината. Ако няма светлина окото не може да вижда.
Зрялост, значи пълнолетие (бюлуг). Мъжете влизат в полова зрялост на дванадесет години. Момчето, щом е бюлуг се появяват признаци. При тяхна липса се изчаква да навърши петнадесет години, след което се смята за пълнолетен. Момичетата пък навлизат в полова зрялост, като навлязат в девет години. При положение, че след навършване на девет годни, не се забелязват у момичето признаци на бюлуг в религията, петнадесетата година се смята, че навлиза в полова зрялост.
islam