АМЕНТЮ


АМЕНТЮ
 
Условията на вярата са шест. Те са изяснени в Аментю. Пейгамберът ни ресюлуллах "саллаллахю алейхи ве селем” посочва, че иманът означава да се вярва в шест неща. И за това всеки мюслиманин е задължен, първо детето си да запознае с аментю, което да го наизусти и научи неговия смисъл.
АМЕНТЮ: Аментю билляхи ве Мелаикетихи ве Кютюбихи ве Рюсулихи вел-йевмил-ахири ве бил кадери, хайрихи ве шеррихи минеллахи теаля вел- беасю баедел-мевти хаккун, Ешхедю ен ля иляхе иллаллах ве ешхедю енне Мухаммеден абдюхю ве ресулюхю.
islam