КАКВО ЗНАЧИ ИБАДЕТ?


КАКВО ЗНАЧИ ИБАДЕТ?
 
Ибадет означава, да изпълняваш повелите и забраните на Аллахю теаля, който ни е създал нас и всичко около нас от нищо, който ни предпазва от всякакви злини и произшествия и ни дарява безброй блага и добродетели.
Онези неща или форми, чрез които можем да се отблагодарим на Аллахю теаля щом не са повелени от Него, вместо благодарност може да се окажат хулене. И за това хората, как ще се отблагодарят на Аллахю теаля с ум и сърце и с тяло, как ще изпълнят човешките си задължения и рабските си обязанности, са провъзгласени от Аллахю теаля и от Неговия любим Пейгамбер, са известени на хората. Задълженията и обязанностите, провъзгласени от Аллахю теаля, се наричат “Исламийет”. Да се благодари на Аллахю теаля, става посредством съгласуване делата и мислите си с това на Пейгамбера, който е обявен за такъв от Него. Този, който не съгласува делата и мислите си с това на Пейгамбера и не върви по неговия път, Аллахю теаля не го одобрява, не приема неговите поклони и благодарности. Значи, онези хора, които притежават разсъдък, за да се отблагодарят на Аллахю теаля, да се поклонят, трябва да се съгласуват с Мухаммед алейхисселям.
Този, който съгласува с Мухаммед алейхисселям е мюслиманин. Да отправиш благодарности на Аллахю теаля и да съгласуваш действията си с Мухаммед алейхисселям означава “ибадет”.
Ислямиета се дели на две части:
1. Ибадети, на които се вярва чрез сърцето.
2. Ибадети, които се изпълняват с чрез тялото  и чрез сърцето.
Най-важното от тези, които се изпълняват посредством тялото е намазът. Да се кланя намаз пет пъти на ден е фарз за всеки мюкеллеф (пълнолетен) мюслиманин.
islam