CUMA NAMAZINDAN EVVEL KILINACAK NAMAZ

"SUBHANALLAHİ VELHAMDULİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER"