ŞEVVAL AYINDA ALTI GÜN ORUÇ TUTMAK

Ramazan ayından sonra gelen ay, şevvâl ayıdır.

İslâm ulemâsının çoğuna göre şevvâl ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Bu orucun peşpeşe veya ara verilerek tutulması hususunda fark yoktur.

Abdullah ibni Ömer (Radıyallahü Anhümâ)dan rivayetle Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Ramazan'da oruç tutar, sonra ona Şevvâl'den altı günü eklerse, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.”[Taberânî, Mu'cemül-Evsât, 8/275; Heysemî, Mecme'uz-Zevâid, 3/187]

Ebû Eyyûb (Radıyallahü Anh)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim ki, Ramazan ayını ve şevvâl ayından altı günü oruçlu geçirirse bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur.” [Müslim, Sıyâm, 204; Ebû Dâvud, Savm, 59; Tirmizî, Savm, 53; İbni Mâce, Sıyâm, 33; Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, 3/308, 324, 244, 5/417, 419]

Şevvâl’in Altı Gün Orucunu Bugünlere Denk Getirmek

Pazartesi-perşembe ve “Eyyâm-ı bîd” denilen kamerî ayların 13. 14. ve 15. günlerinde oruç tutmak fazilet ve sevap bakımından daha üstündür.

Kamerî Ayların 13.14.15. Günlerinde Oruç Tutmak

 Ebû Zer (Radıyallahü Anh)den rivayetle Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Ayın üç gününde oruç tutacaksan 13. 14. ve 15. günlerinde tut.” [Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, 5/162]

 Cerîr (Radıyallahü Anh)den rivayetle Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her ay, eyyâm-ı bîd’da oruç tutan kimse, yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevâba kavuşur.” [Nesâî, Savm, 81]

Pazartesi ve Perşembe Günü Oruç Tutmak

 Üsâme bin  Zeyd (Radıyallahü Anh) şöyle demiştir:

—Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e:

—Ey Allah’ın Resûlü! Sen bazen hiç bırakmayacakmış gibi oruç tutuyor bazen de hiç tutmayacakmış gibi orucu bırakıyorsun. Ama iki gün mutlaka tutuyorsun” dedim.

—“Onlar hangileridir” diye buyurunca, ben de:

—"Pazartesi ve Perşembe günleri" dedim. O zaman Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

—"O iki günde ameller âlemlerin Rabbine arz olunur. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah’a arz olunmasını isterim."[Nesâî, Sıyâm, 69; Ebû Dâvud, Savm, 60]